Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 527x

Žádost o informace Staženo: 374x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 329x

Směrnice MěÚ

Přehled vnitřních směrnic MěÚ Vizovice k 1.1.2018 Staženo: 157x

Provozní řád městského rozhlasu Staženo: 147x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 496x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 541x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 304x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 207x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 505x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 175x

Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku Staženo: 76x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 799x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 616x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1800x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 769x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1672x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 351x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 167x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 165x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 164x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 154x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 176x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 159x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 153x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 181x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 187x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 198x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 168x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 233x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 252x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 506x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 408x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti Staženo: 286x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění Staženo: 272x

ŽÁDOST - výpis z bodového hodnocení Staženo: 280x

ŽÁDOST - výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 299x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Staženo: 179x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů Staženo: 153x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 614x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 557x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 219x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 276x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 242x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 113x

Vodoprávní úřad

1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu Staženo: 20x

2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácnosti) nebo o jeho změnu Staženo: 27x

3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 20x

4. Žádost o povolení k vypouštění odpadncíh vod vod vod podzemních nebo o jeho změnu Staženo: 18x

5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 20x

6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 18x

7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 19x

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 23x

9. Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácnosti) Staženo: 19x

10. Žádost o společné povolení (územní a stavební) Staženo: 23x

11. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Staženo: 15x

12. Žádost o udělení souhlasu Staženo: 21x

13. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení Staženo: 21x

14. Žádost o vyjádření Staženo: 19x

15. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 28x

16. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Staženo: 18x

18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlicých osob (domácností) a o stavební povolení k čistírně odpadních vod Staženo: 18x

19. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlicých osob (domácností) a o stavební povolení k čistírně odpadních vod Staženo: 19x

20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 18x

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Staženo: 19x

22. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Staženo: 20x

23. Žádost o výjimku k dosahování cílů ochrany vod Staženo: 19x

24. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 22x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 306x

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky Staženo: 256x

Odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 310x

Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti OH pro r. 2012 Staženo: 370x

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků Staženo: 334x

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele Staženo: 286x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO Staženo: 180x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO Staženo: 169x

Lesy

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 429x

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 400x

Oznámení těžby Staženo: 256x

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 421x

Stránka