Kalendář akcí ve městě

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 290x

Žádost o informace Staženo: 277x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 246x

Směrnice MěÚ

Přehled vnitřních směrnic MěÚ Vizovice k 1.1.2018 Staženo: 43x

Provozní řád městského rozhlasu Staženo: 45x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 430x

Návrh na projednání přestupku Staženo: 420x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 440x

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 Staženo: 264x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 221x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 127x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 218x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 89x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 700x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 544x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1620x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 645x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1383x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 195x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 91x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 89x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 80x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 76x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 97x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 84x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 75x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 105x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 95x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 96x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 80x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 113x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 123x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 190x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 342x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti Staženo: 203x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění Staženo: 203x

ŽÁDOST - výpis z bodového hodnocení Staženo: 211x

ŽÁDOST - výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 212x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Staženo: 86x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů Staženo: 70x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 527x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 466x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 123x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 166x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 146x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 11x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna Staženo: 477x

2. Odběr podzemních vod nebo změna - domácnosti Staženo: 426x

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna Staženo: 346x

4. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna Staženo: 300x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna - domácnosti Staženo: 353x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna - domácnosti Staženo: 305x

7. Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 293x

8. Stavební povolení k vodním dílům Staženo: 421x

9. Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti Staženo: 930x

10. Povolení k užívání vodních děl Staženo: 378x

11. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 330x

12. Udělení souhlasu Staženo: 358x

13. Vyjádření Staženo: 328x

14. Kolaudační souhlas Staženo: 413x

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 396x

16. Ohlášení: - udržovacích praci, - obnovy vodního díla, - vodohospodářských úrav, stavebních úprav dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Staženo: 313x

17. Spojená žádost (domácnosti): odběr podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu k takovému odběru Staženo: 462x

18. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 353x

19. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 352x

20. Ohlášení vodních určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO Staženo: 321x

21. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna Staženo: 322x

22. Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna Staženo: 311x

23. Stanovení způsobu a podmínek pro vyouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změna Staženo: 333x

24. Schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 302x

29. Rozsah a obsah projektové dokumentace Staženo: 355x

27. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Staženo: 341x

28. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Staženo: 268x

26. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Staženo: 345x

25. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Staženo: 324x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 224x

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky Staženo: 186x

Odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 241x

Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti OH pro r. 2012 Staženo: 291x

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků Staženo: 249x

Stránka