Kalendář akcí ve městě

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vedení

Žádost o poskytnutí kompostéru Staženo: 564x

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 198x

Žádost o informace Staženo: 241x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 210x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 392x

Návrh na projednání přestupku Staženo: 390x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 405x

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 Staženo: 228x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 171x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 92x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 117x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 61x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 664x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 515x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1560x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 488x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 429x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 398x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 88x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 129x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 107x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 598x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1246x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 135x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 53x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 52x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 52x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 44x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 58x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 54x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 44x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 67x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 61x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 63x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 50x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 80x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 78x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 86x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 304x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti Staženo: 176x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění Staženo: 178x

ŽÁDOST - výpis z bodového hodnocení Staženo: 180x

ŽÁDOST - výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 180x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Staženo: 53x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů Staženo: 35x

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 347x

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 315x

Registrační formulář do systému ISPOP Staženo: 272x

Žádost o koordinované nebo koordinované závazné stanovisko Staženo: 683x

Žádost o udělení souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF Staženo: 354x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna Staženo: 432x

2. Odběr podzemních vod nebo změna - domácnosti Staženo: 333x

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna Staženo: 308x

4. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna Staženo: 271x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna - domácnosti Staženo: 321x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna - domácnosti Staženo: 270x

7. Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 261x

8. Stavební povolení k vodním dílům Staženo: 384x

9. Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti Staženo: 884x

10. Povolení k užívání vodních děl Staženo: 332x

11. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 297x

12. Udělení souhlasu Staženo: 326x

13. Vyjádření Staženo: 295x

14. Kolaudační souhlas Staženo: 376x

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 360x

16. Ohlášení: - udržovacích praci, - obnovy vodního díla, - vodohospodářských úrav, stavebních úprav dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Staženo: 277x

17. Spojená žádost (domácnosti): odběr podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu k takovému odběru Staženo: 423x

18. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 318x

19. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 314x

20. Ohlášení vodních určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO Staženo: 287x

21. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna Staženo: 284x

22. Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna Staženo: 279x

23. Stanovení způsobu a podmínek pro vyouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změna Staženo: 297x

24. Schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 269x

29. Rozsah a obsah projektové dokumentace Staženo: 316x

27. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Staženo: 312x

28. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Staženo: 242x

26. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Staženo: 247x

25. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Staženo: 294x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 196x

Stránka