Kalendář akcí ve městě

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 361x

Žádost o informace Staženo: 321x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 283x

Směrnice MěÚ

Přehled vnitřních směrnic MěÚ Vizovice k 1.1.2018 Staženo: 92x

Provozní řád městského rozhlasu Staženo: 82x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 452x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 477x

Termíny svatebních obřadů pro rok 2017 Staženo: 287x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 249x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 161x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 294x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 114x

Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku Staženo: 26x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 735x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 566x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1682x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 700x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1477x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 251x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 115x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 113x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 103x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 97x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 119x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 109x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 100x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 126x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 124x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 131x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 105x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 150x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 166x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 277x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 370x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti Staženo: 227x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění Staženo: 227x

ŽÁDOST - výpis z bodového hodnocení Staženo: 235x

ŽÁDOST - výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 239x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Staženo: 118x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů Staženo: 96x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 558x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 504x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 152x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 196x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 170x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 51x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna Staženo: 505x

2. Odběr podzemních vod nebo změna - domácnosti Staženo: 497x

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna Staženo: 378x

4. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna Staženo: 326x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna - domácnosti Staženo: 377x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo změna - domácnosti Staženo: 331x

7. Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 315x

8. Stavební povolení k vodním dílům Staženo: 450x

9. Stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod - domácnosti Staženo: 955x

10. Povolení k užívání vodních děl Staženo: 408x

11. Vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 353x

12. Udělení souhlasu Staženo: 385x

13. Vyjádření Staženo: 354x

14. Kolaudační souhlas Staženo: 440x

15. Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 419x

16. Ohlášení: - udržovacích praci, - obnovy vodního díla, - vodohospodářských úrav, stavebních úprav dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Staženo: 337x

17. Spojená žádost (domácnosti): odběr podzemních vod a stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu k takovému odběru Staženo: 489x

18. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 375x

19. Spojená žádost (domácnosti): vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní ČOV Staženo: 378x

20. Ohlášení vodních určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO Staženo: 343x

21. Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna Staženo: 350x

22. Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna Staženo: 336x

23. Stanovení způsobu a podmínek pro vyouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změna Staženo: 359x

24. Schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 326x

29. Rozsah a obsah projektové dokumentace Staženo: 381x

27. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby Staženo: 370x

28. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Staženo: 295x

26. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací Staženo: 419x

25. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Staženo: 351x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 252x

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky Staženo: 211x

Odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 268x

Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti OH pro r. 2012 Staženo: 312x

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků Staženo: 273x

Stránka