Kalendář akcí ve městě

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 958x

Žádost o informace Staženo: 452x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 407x

Směrnice MěÚ

Přehled vnitřních směrnic MěÚ Vizovice k 1.1.2018 Staženo: 241x

Provozní řád městského rozhlasu Staženo: 236x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 563x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 629x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 399x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 293x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 989x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 249x

Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku Staženo: 151x

Přihláška na vítání občánků Staženo: 52x

Vzor petice Staženo: 15x

Správa majetku města

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 716x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 77x

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města VIzovice Staženo: 19x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 875x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 2145x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 491x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 247x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 240x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 237x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 220x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 236x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 218x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 216x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 239x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 264x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 269x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 231x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 325x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 356x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 944x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 486x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti Staženo: 362x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění Staženo: 337x

ŽÁDOST - výpis z bodového hodnocení Staženo: 354x

ŽÁDOST - výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 362x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Staženo: 248x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů Staženo: 236x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 709x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 645x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 295x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 359x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 317x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 204x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna povolení Staženo: 101x

2. Odběr podzemních vod - domácnosti nebo změna povolení Staženo: 108x

3.Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna povolení Staženo: 115x

4. Vypouštění odpadních vod vod vod podzemních nebo změna povolení Staženo: 94x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových - domácnosti, nebo změna Staženo: 84x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních - domácnosti, nebo změna povolení Staženo: 101x

7.Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 97x

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 105x

9. Stavební povolení - domácnosti - domovní ČOV, studna nebo jiné vodní díl potřebné k odběru podzemních vod Staženo: 125x

10. Společné povolení (územní a stavební) Staženo: 133x

11.Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 87x

12. Žádost o udělení souhlasu Staženo: 95x

13. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení Staženo: 98x

14. Žádost o vyjádření Staženo: 91x

15. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 101x

16. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Staženo: 95x

18. Spojená žádost - domácnosti - vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k čistírně odpadních vod Staženo: 79x

19. Spojená žádost - domácnosti - povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k čistírně odpadních vod Staženo: 107x

20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 89x

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Staženo: 83x

22. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Staženo: 88x

23. Žádost o výjimku k dosahování cílů ochrany vod Staženo: 87x

24. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 91x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 377x

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky Staženo: 311x

Odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 365x

Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti OH pro r. 2012 Staženo: 453x

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků Staženo: 391x

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele Staženo: 349x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO Staženo: 237x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO Staženo: 222x

Lesy

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 493x

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 468x

Stránka

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do EP

žádost