Kalendář akcí ve městě

Ochrana obyvatel

Povodňový plán města
Povodňový plán ORP Vizovice
Limnigraf - Razov
Meteorologický radar
Dopravní informace

Pokud máte ve svém prohlížeči zapnutou aplikaci ADblock tak se  obsah tohoto bloku nezobrazí.

Hledáte práci?

Nabídka práce v okolí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Směrnice MěÚ Vizovice č. 1/2014 Staženo: 683x

Žádost o informace Staženo: 407x

Sazebník za poskytnutí informace dle směrnice č. 1/2014 Staženo: 360x

Směrnice MěÚ

Přehled vnitřních směrnic MěÚ Vizovice k 1.1.2018 Staženo: 191x

Provozní řád městského rozhlasu Staženo: 182x

Odbor přestupkový a správní

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do PS Parlamentu ČR Staženo: 519x

Žádost o prominutí zbytku zákazu činnosti Staženo: 576x

Změna místa trvalého pobytu Staženo: 332x

Žádost o úhradu ušlé mzdy s potvrzením zaměstnavatele Staženo: 241x

Žádost o úhradu ušlého výdělku OSVČ Staženo: 682x

Žádost o náhradu jízdného Staženo: 211x

Souhlas osoby přímo postižené spácháním přestupku Staženo: 103x

Správa majetku města

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Staženo: 840x

Výchozí ceny pro převod pozemků ve vlastnictví Města Vizovice Staženo: 651x

Ceník nájemného městských pozemků a věcných břemen Staženo: 1887x

Evidence vozidel

Evidence vozidel - nové správní poplatky Staženo: 810x

Autovraky - přehled sběrných míst k 01.01.2006 Staženo: 1852x

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 413x

Žádost o provedení testování historického vozidla Staženo: 207x

Žádost o uznání testování silničního vozidla Staženo: 194x

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou Staženo: 193x

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel Staženo: 184x

Žádost o povolení výroby vozidla a o povolení přestavby vozidla Staženo: 201x

Žádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 184x

Žádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel Staženo: 175x

Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidla Staženo: 202x

Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla Staženo: 211x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou Staženo: 223x

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 188x

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 273x

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 292x

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 667x

Bodový systém

Žádost o odečet bodů Staženo: 433x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti Staženo: 312x

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění Staženo: 295x

ŽÁDOST - výpis z bodového hodnocení Staženo: 301x

ŽÁDOST - výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 322x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel Staženo: 203x

Žádost o vrácení řidičského oprávnění v případě jeho pozbytí dosažením celkového počtu 12 bodů Staženo: 189x

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Žádost o povolení připojení(sjezdu) na pozemní komunikaci Staženo: 642x

Žádost o zvláštní užívání komunikace k umístění inž.sítí Staženo: 584x

Žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace Staženo: 247x

Žádost o stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích Staženo: 301x

Žádost o zvláštní užívání komunikace (umístění věcí, stánků, hrom.akce) Staženo: 270x

Žádost o zvláštní užívání komunikace(protlak,překop,pod.zásah) Staženo: 142x

Vodoprávní úřad

1. Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo změna povolení Staženo: 53x

2. Odběr podzemních vod - domácnosti nebo změna povolení Staženo: 64x

3.Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo změna povolení Staženo: 50x

4. Vypouštění odpadních vod vod vod podzemních nebo změna povolení Staženo: 40x

5. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových - domácnosti, nebo změna Staženo: 41x

6. Vypouštění odpadních vod do vod podzemních - domácnosti, nebo změna povolení Staženo: 39x

7.Povolení k některým činnostem nebo jeho změna Staženo: 44x

8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 57x

9. Stavební povolení - domácnosti - domovní ČOV, studna nebo jiné vodní díl potřebné k odběru podzemních vod Staženo: 59x

10. Společné povolení (územní a stavební) Staženo: 62x

11.Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna Staženo: 34x

12. Žádost o udělení souhlasu Staženo: 47x

13. Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydané v rámci společného řízení Staženo: 49x

14. Žádost o vyjádření Staženo: 43x

15. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Staženo: 53x

16. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Staženo: 49x

18. Spojená žádost - domácnosti - vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k čistírně odpadních vod Staženo: 42x

19. Spojená žádost - domácnosti - povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k čistírně odpadních vod Staženo: 55x

20. Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Staženo: 41x

21. Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu Staženo: 37x

22. Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu Staženo: 43x

23. Žádost o výjimku k dosahování cílů ochrany vod Staženo: 41x

24. Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla Staženo: 43x

Památková péče

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti na území s plošnou památkovou ochranou Staženo: 337x

Formulář žádosti o vydání závazného stanoviska_obnova nebo restaurování kulturní památky Staženo: 284x

Odpady

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady Staženo: 336x

Postup pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti OH pro r. 2012 Staženo: 403x

Evidence zemědělských podnikatelů

Evidence zemědělského podnikatele - oznámení změn a doplňků Staženo: 363x

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele Staženo: 313x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO Staženo: 203x

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - PO Staženo: 193x

Lesy

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 458x

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 428x

Oznámení těžby Staženo: 275x

Odbor životního prostředí

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 447x

Stránka