Město Vizovice
Město Vizovice

Informace pro poskytovatele domácí zdravotní péče

Informace pro poskytovatele domácí zdravotní péče 1

Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče (č. O 5b)

Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče

Na základě novelizovaného ustanovení § 67  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, mohou poskytovatelé domácí zdravotní péče zažádat o vydání speciálního označení vozidla kartou "O 5b - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE“. O vydání označení č. O 5b rozhoduje obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu fyzické nebo sídla právnické osoby žadatele.

Označení č. O 5b žadatelům s místem trvalého pobytu nebo sídlem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Vizovice vydává odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vizovice s tím, že toto označení může být vydáno pouze držiteli rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování domácí zdravotní péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Domácí zdravotní péčí je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče (ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách).

Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b nemusí v jednotlivých případech, kde to charakter služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky "Zákaz stání", přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Dosud mohli toto označení mít lékaři vykonávající návštěvní službu. 

Speciální označení č. O 5b  lze vydat na základě žádosti, ke které musí žadatel doložit tyto podklady:

  1. je-li žadatelem fyzická osoba:
  • průkaz totožnosti za podmínek stanovených správním řádem
  • rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách) a
  • adresu místa kontaktního pracoviště
  1. je-li žadatelem právnická osoba:
  • výpis z obchodního rejstříku
  • rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách)
  • seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení č. O 5b, včetně potvrzení o tom, že to jsou její zaměstnanci a
  • adresu místa kontaktního pracoviště

Po podání žádosti a předložení dokladů o splnění podmínek, bude žadateli vydáno označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče. Podmínky musí jeho držitel splňovat po celou dobu držení tohoto označení.

Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče je nepřenosné na jinou fyzickou nebo právnickou osobu a vztahuje se k vozidlu, které poskytovatel domácí zdravotní péče používá k přepravě. Neoprávněné použití označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče je postižitelné podle zákona o přestupcích.

Žádost včetně výše potřebných podkladů je možné podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Vizovice nebo podáním učiněným elektronicky prostřednictvím datové schránky města Vizovice: wwybt2j nebo e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu podatelna@vizovice.eu. 

Žádost o vydání označení č. O 5b

Datum vložení: 21. 3. 2022 13:58
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2022 14:18
Autor: JUDr. Terezie Zlámalová