Město Vizovice
Město Vizovice

Upozornění na povinnosti poskytovatelů úplatného pobytu v průběhu konání akcí Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní

Foto: Petr Jaroň

V období konání festivalu MOR a Vizovické Trnkobraní navštíví město Vizovice téměř 25 tisíc lidí, což chod města a obyvatel Vizovic výrazně ovlivní a svým způsobem také zatíží.

Prosíme proto ubytovatele, aby dodržováním zákonných povinnosti výběru místního poplatku od návštěvníků město a jeho obyvatele podpořili.

V návaznosti na blížící se termíny konání akcí Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní upozorňujeme všechny poskytovatele úplatného pobytu na území města Vizovice na jejich zákonné povinnosti, které jim vyplývají z Obecně závazné vyhlášky  č. 1/2021  o místním poplatku z pobytu.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt ve městě Vizovice, který trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Jedná se o pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny, zpoplatněno je také poskytnutí úplatného pobytu v rodinných domech, bytech, rekreačních objektech či poskytnutí jakéhokoliv pozemku pro stanování nebo pobyt v karavanu a podobně. Nerozhoduje přitom účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

Plátcem poplatku
je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek z pobytu od poplatníka.

Poplatníkem
je osoba ubytovaná na území města Vizovice, která ve městě Vizovice není přihlášená.

Sazba poplatku z pobytu činí 21,- Kč za poplatníka za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Všichni plátci (poskytovatelé úplatného pobytu) mají povinnost se k poplatku přihlásit do 15 dní od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, a to vyplněním tiskopisu – Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu. Další povinností je vedení evidenční knihy, předložení vyúčtování a uhrazení poplatku.

V případě neplnění zákonných povinností, které jsou dány schválenou obecně závaznou vyhláškou, hrozí plátci poplatku uložení pořádkové pokuty dle § 247 odst. 2 zák,. č. 280/2009 Sb., daňový řad, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), případně pokuty dle § 247a odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu, a to do výše 500.000,- Kč.

Městský úřad Vizovice jako správce poplatku upozorňuje, že plnění uvedených zákonných povinností, které vyplývají z OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, bude kontrolovat!

Podrobné informace, obecně závaznou vyhlášku i tiskopisy je možn
é najít na webových stránkách města Vizovice v sekci Úřad – Místní poplatky 

 

Ing. T. Horáková – referent finančního odboru MěÚ Vizovice

Datum vložení: 17. 5. 2022 11:00
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2022 11:30
Autor: