Město Vizovice
Vizovice

Výše místních poplatků v roce 2016

Výše místních poplatků v roce 2016 1

Informace finančního odboru

Informace finančního odboru

 

Výše místních poplatků v roce 2016:

 

  1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen poplatek za likvidaci komunálního odpadu )

 

Rozhodnutím zastupitelstva města Vizovice ze dne 16.12.2015 dochází ke snížení místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu z původní částky 550,- Kč/ poplatníka/rok na částku   535,-Kč/ poplatníka/ rok.      ( OZV č. 2/2015 )

 

Poplatníkem je fyzická osoba

  1. která má ve Vizovicích trvalý pobyt,
  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  5. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

 

Splatnost místního poplatku je 31.3.2016.

 

Obecně závazná vyhláška města Vizovice č. 1/2014 o místních poplatcích se nemění

  1. Místní poplatek ze psů na rok 2016 zůstává stejný jako v roce 2015:

 

Základní sazby poplatku:

  60,-Kč  - pes chovaný v k.ú. Chrastěšov (90,- Kč za každého dalšího psa)

180,-Kč -  pes chovaný v rodinném domě ( 270,- Kč za každého dalšího psa)

540,-Kč  - pes chovaný v bytovém domě (810,- Kč za každého dalšího psa )


Snížené poplatky u poživatelů invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu

30,-Kč  - pes chovaný v k.ú. Chrastěšov (45,- Kč za každého dalšího psa)

60,-Kč -  pes chovaný v rodinném domě ( 90,- Kč za každého dalšího psa)

200,-Kč  - pes chovaný v bytovém domě  (300,- Kč za každého dalšího psa )

Ohlášení poplatkové povinnosti:

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Zánik poplatkové povinnosti:

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
 

Splatnost místního poplatku je 31.3.2016.

 

  1. Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Sazba poplatku pro rok 2016 činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
            

a)  za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. restaurační zahrádka)                                                                     2 Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje na tržištích                                                                                            5 Kč

c) za  umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje mimo tržiště                                                                                              10 Kč

d) za umístění prodejních zařízení po dobu trvání kulturních akcí Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní pořádaných ve městě Vizovice                     100 Kč 
 

e)  za provádění výkopových prací                                                      1 Kč

f)  za umístění stavebního zařízení                                                     2 Kč

g) za umístění reklamního zařízení                                                     4 Kč

h)  za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí        2 Kč

i)  za umístění skládek                                                                                    2 Kč            j)  za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                  10 Kč            k)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce                                  2 Kč            l)  za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce                                2 Kč            m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce                                5 Kč            n)  za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                                                                 5 Kč   

Paušální sazby poplatků za užívání veřejného prostranství:

a)  za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil

1. měsíční                                 500 Kč 
2. roční                                  6 000 Kč

b)  za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro autobus nebo nákladní automobil
                   1. měsíční                         1 000 Kč
                   2. roční                           12 000 Kč     
 

Ohlášení užívání veřejného prostranství:
Ohlášení se provádí na pokladně města a to nejpozději 10 dní před zahájením užívání. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatek stanovený paušální sazbou je splatný do 30 dnů od zahájení zpoplatněného užívání. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

  1. Další výše sazeb místních poplatků ( poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity ) jsou uvedeny v obecně závazných vyhláškách města, které jsou zveřejněny na stránkách města www.vizovice.eu. Podrobnější informace týkající se výše sazeb, splatnosti poplatků, úlev, osvobození apod. je možné zjistit také přímo na pokladně města v úředních hodinách, případně na

     tel.: 777 471 126.

U všech poplatků předem děkujeme za dodržování termínu splatnosti.

 

Ing. Eva Kubíčková, vedoucí finančního odboru

 

Datum vložení: 28. 12. 2015 14:01
Datum poslední aktualizace: 19. 7. 2018 11:10
Autor: Jiří Žůrek DiS.