Město Vizovice
Vizovice

Výše místních poplatků v roce 2020

Výše místních poplatků v roce 2020 1

Informace finančního odboru MěÚ Vizovice.

V souvislosti s velkou novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích) účinného od 1.1.2020 schválilo Zastupitelstvo města Vizovice na zasedání dne 9.12.2019 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místních poplatcích a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.     

VŠECHNY  NÍŽE UVEDENÉ MÍSTNÍ POPLATKY LZE UHRADIT NA POKLADNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOTOVOSTI ČI bezhotovostně PLATEBNÍ KARTOU, PŘÍPADNĚ zaslat PLATEBNÍM PŘEVODEM NA ÚČET MĚSTA č. 19-1406726359/0800, a to PO PŘEDCHOZÍM VYŽÁDÁNÍ VARIABILNÍHO SYMBOLU NA e-mailové adrese zana.kutejova@mestovizovice.cz.
 

  1.  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 Tento poplatek je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019.

Sazba poplatku na jednoho poplatníka činí v roce 2020550,-Kč/rok 

Poplatek platí

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Splatnost místního poplatku je 31.03.2020.

  1. Ostatní místní poplatky

Tyto poplatky jsou upraveny Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019.

Město Vizovice zavádí tyto místní poplatky:

A) Místní poplatek ze psů

Sazba poplatku za kalendářní rok:

  60,-Kč  - pes chovaný v k. ú. Chrastěšov (90,- Kč za každého dalšího psa)
180,-Kč -  pes chovaný v rodinném domě (270,- Kč za každého dalšího psa)
540,-Kč  - pes chovaný v bytovém domě (810,- Kč za každého dalšího psa)


Sazba poplatku za kalendářní rok u osob starších 65 let (osoba, která v roce 2020 dovrší 65 let) 

30,-Kč  - pes chovaný v k. ú. Chrastěšov (45,- Kč za každého dalšího psa)
60,-Kč -  pes chovaný v rodinném domě (90,- Kč za každého dalšího psa)
200,-Kč  - pes chovaný v bytovém domě (300,- Kč za každého dalšího psa) 

Ohlášení poplatkové povinnosti:

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

 

Zánik poplatkové povinnosti:

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Splatnost místního poplatku je 31.03.2020

B) Poplatek za užívání veřejného prostranství  

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den:

 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. restaurační zahrádka) …………………………………….                2 Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje na tržištích ……………………………………………………..                5 Kč

c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje ……………..…………………………………………………..               10 Kč

d) za umístění prodejních zařízení po dobu trvání kulturních akcí Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní pořádaných ve městě Vizovice ……..             100 Kč

e) za provádění výkopových prací ……………………………………..    1 Kč

f) za umístění stavebního zařízení ……………………………………..    2 Kč

g) za umístění reklamního zařízení …………………………………..         4 Kč

h) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí.      2 Kč

i) za umístění skládek ……………………………………………….....       2 Kč

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa ……………………………   10 Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ………………..    2 Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce ……………....      2 Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ………………     5 Kč

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ………………………………………………………..      5 Kč

 

Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil

1. měsíční ………………………………………………………………    500 Kč

2. roční …………………………………………………………………     6 000 Kč

b) za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení

trvalého parkovacího místa pro autobus nebo nákladní automobil

1. měsíční ………………………………………………………………  1 000 Kč

2. roční …………………………………………………………............   12 000 Kč

 

Ohlášení užívání veřejného prostranství:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 30 dnů od zahájení zpoplatněného užívání. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.        

C) Poplatek z pobytu

 

Předmět poplatku a plátce poplatku

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášena. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Stejným způsobem oznámí plátce poplatku správci poplatku ukončení této činnosti .

 

Sazba poplatku činí 21,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.


Splatnost poplatku
o 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí předloží poskytovatel pobytu správci poplatku vyúčtování za uplynulé čtvrtletí a ve stejné lhůtě vybrané poplatky správci odvede.

D) Poplatek ze vstupného

Podrobnější informace týkající se výše sazeb, splatnosti poplatků, úlev, osvobození apod.  všech uvedených poplatků je možné zjistit také přímo na pokladně města v úředních hodinách, případně na tel. 777 471 123 (Zana Kutějová).

Obecně závazné vyhlášky města Vizovice  č. 2/2019 a č. 3/2019 jsou zveřejněny na stránkách města www.mestovizovice.cz.

U všech poplatků předem děkujeme za dodržování termínu splatnosti.

Za Finanční odbor – referent Ing. T. Horáková

Místní poplatky 2020 - PDF

Přílohy

2020 - článek místní poplatky.pdf

2020 - článek místní poplatky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,48 kB
Datum vložení: 6. 1. 2020 16:33
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2020 16:42
Autor: Jiří Žůrek DiS.