Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Shrnutí průběhu hudebního festivalu Masters of Rock 2023 z pohledu Města Vizovice a spolupracujících orgánů

Masters of Rock 2023 (PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s.)

V období od 13. do 16. července 2023 proběhl ve Vizovicích hudební festival Masters of Rock. Přestože Město Vizovice není pořadatelem festivalu, zapojuje se intenzivně do preventivní a kontrolní činnosti, jež se s akcemi podobného rozměru neoddělitelně pojí.

Už v rámci příprav se zapojily místní Technické služby, které ještě před začátkem festivalu rozmístily v blízkosti areálu dvanáct mobilních toalet, jejichž zajištění a čištění vyšlo celkem na 82 800 Kč bez DPH. Na starost měly také vytyčení vybraných ploch, aby nedocházelo k parkování na městské zeleni. Během festivalových dní se pracovníci Technických služeb starali o úklid města včetně ručního sběru odpadků, pravidelný úklid veřejných toalet, především pak ale o pravidelný vývoz všech jedenadvaceti rozmístěných odpadových kontejnerů.

Ještě před začátkem festivalu začaly kontroly umístění vyklizovacího dopravního značení a přenosného značení v souvislosti s přechodnou úpravou provozu. Ty byly před i během festivalu prováděny zaměstnanci Odboru dopravy a silničního hospodářství pravidelně. Co se týká značení, zjištěny byly drobné nedostatky, které byly vždy obratem napraveny. Největší problémy v oblasti dopravy představovalo tradičně parkování v rozporu s obecnou úpravou provozu. V těchto případech se jednalo o dopravní přestupky podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jejichž řešení příslušelo Policii České republiky. Ta v souvislosti s nesprávným parkováním a dalšími dopravními přestupky zahájila čtyřiaosmdesát příkazních jednání a vypsala dvaasedmdesát upozornění. Právě zhoršená dopravní situace, omezující zejména obyvatele Vizovic, představuje každoročně velkou organizační výzvu, a prostor pro zlepšení.

Ve dnech 13. a 14. července probíhalo také šetření, jehož předmětem bylo zjistit, zda poskytovatelé ubytování vedou řádně evidenční knihu ubytovaných, a zda poplatky za počet ubytovaných odpovídají záznamům v této knize. Při třech kontrolách z celkových deseti byla zjištěna menší pochybení formálního charakteru. Dotyční byli proto poučeni o příslušných povinnostech. Šetření dále odhalilo, že ve srovnání s předchozím rokem je patrný úbytek úplatných pobytů.

Ve stejných dnech proběhlo 185 kontrol prodejních stánků, poskytujících typicky hotová jídla a nápoje, popřípadě textilní zboží, bižuterii či jiné doplňky, které měl na starost Odbor živnostenský. Většina kontrolovaných stánkařů nabízí své zboží a produkty na festivalu každoročně, téměř u všech z nich tak proběhla kontrola bez problémů. Pochybení bylo zjištěno u jednoho podnikatelského subjektu a na místě za něj byla udělena pokuta.

Posledním z kontrolních orgánů spadajícím pod Městský úřad byl Odbor životního prostředí, jehož úkolem bylo zjistit, jakým způsobem provozovatelé stánků nakládají s odpady vyprodukovanými v souvislosti s jejich činností. Kontroly byly zaměřeny především na provozovatele stánků s občerstvením, u nichž se předpokládá zvýšená produkce komunálních odpadů. Kontrola byla provedena celkem u šestnácti provozovatelů, přičemž pouze tři z nich doložili zajištění předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Zbylí provozovatelé byli upozorněni na povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a vyzváni k dodatečnému doložení těchto údajů. Pokud zbývající provozovatelé požadované doklady ve stanoveném termínu nepředloží, bude s nimi zahájena kontrola podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Jedním ze spolupracujících subjektů byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vizovice, která po celou dobu působila v areálu festivalu a držela zde pohotovost pro případ potřeby a přímý požární dozor u pyrotechnických efektů. Během horkých festivalových dnů se příslušníci Jednotky starali mimo jiné o ochlazování sluncem rozpáleného areálu a samotných účastníků za pomoci vodní techniky.

Na průběh festivalu dohlíží každoročně desítky policistů. V souvislosti s konáním bylo letos v rámci bezpečnostních opatření evidováno šest trestných činů a 127 přestupků. Nejčastějšími prohřešky byly krádeže, ohrožení pod vlivem návykové látky či dopravní přestupky. Letošní ročník byl přesto Policií ČR, stejně jako Technickými službami a vedoucími všech kontrolních odborů Městského úřadu Vizovice, zhodnocen jako jeden z nejklidnějších.

Všem zúčastněným subjektům děkujeme za veškerou odvedenou práci před, během i po skončení festivalu a za výbornou vzájemnou komunikaci a spolupráci, která se rok od roku zlepšuje.

vedení města

 

Foto: PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s.; Petr Jaroň; archiv JSDH Vizovice.

Datum vložení: 11. 8. 2023 16:59
Datum poslední aktualizace: 14. 8. 2023 8:51
Autor: Martina Dozbabová