Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Rekonstrukce chodníku v ulici Štěpská

Jeden z nejvíc využívaných chodníků ve Vizovicích – v ulici Štěpská se dočkal oprav. Ten stávající byl v havarijním stavu, a navíc po celé jeho délce chyběly bezbariérové prvky. Nesplňoval tak vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj ČR o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Náklady na jeho opravu činí 2,5 milionu korun.

Stávající chodníky mají povrch z betonové dlažby, část z litého asfaltu. Stavební úpravou dojde ke sjednocení do betonové zámkové dlažby. Stávající konstrukce chodníků bude odstraněna, betonové obrubníky vytrženy. Šířka předlážděných chodníků je převážně 1,65 m (1,5 dlažba + 0,15 obrubník). V prvním úseku je v souběhu s regulovaným tokem Bratřejůvky stávající šířka chodníku cca 70 cm, v rámci stavebních úprav dojde k rozšíření chodníku směrem do vozovky alespoň na šířku 1,25 m.

Odvodnění chodníků je obecně zajištěno podélným sklonem a příčným spádem 2,0% směrem k silničnímu obrubníku.  Stavebními úpravami chodníku nedochází ke změně stávajícího odvodňovacího systému, kdy vody z chodníků stékají na vozovky a následně jsou svedeny do stávajících dešťových vpustí. Stavbou nedochází k nárůstu výměr zpevněných ploch a tudíž ani ke zvýšení požadavků na kanalizační síť.

Před bytovými domy ve čtvrti A. Háby je chodník v souběhu s místní vodotečí. Stávající zídka z betonových prefabrikátů je zničená a vykloněná do toku. V rámci stavebních udržovacích prací bude betonová zídka nahrazena prefabrikovanými prvky. Za linii z prefabrikovaných dílců bude osazeno bezpečnostní zábradlí v pozinkované úpravě.

Křižovatka ulice Štěpské s obslužnou komunikací čtvrti A. Háby tvoří rozlehlou zpevněnou plochu bez standardního uspořádání dopravy. I z hlediska pohybu chodců je tento stav nebezpečný – délka nechráněného přecházení je cca 26,00 m.

V rámci stavebních úprav je navrženo uspořádání křižovatky s kolmým napojením. Usměrnění silniční dopravy s nasměrováním pohybu chodců přispěje k větší bezpečnosti dopravy – délka pro přecházení bude po úpravě cca 5,00 m.

Stavební práce budou dokončeny nejpozději na konci srpna.

Datum vložení: 1. 7. 2019 8:39
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2019 13:23
Autor: Jiří Žůrek 2