Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Hasiči

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vizovice JPO II

Nábřežní 993, 763 12 Vizovice

Jiří Žůrek, DiS. - vedoucí JSDH Vizovice JSDH
mob. 604 820 140
e-mail: jiri.zurek@vizovice.eu 

Tomáš Lutonský - Velitel jednotky
mob. 737 975 831

Marek Vích - zástupce velitele jednotky
mob. 604 914 360


Kategorie JPO

Jednotka požární ochrany Vizovice je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany - JPO II/1, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 1+3. Je složena z členů, kteří vykonávají službu jako svoje vedlejší povolání. Organizační řízení jednotky při výkonu služby je podřízeno požadavku na zabezpečení výjezdu jednotky do 5 min. po vyhlášení poplachu.


O jednotce

Právní statut jednotky je organizační složka města. JSDH Vizovice byla založena s účinností od 1.1.2002 usnesením zastupitelstva města. Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1, v souladu s Nařízením Rady Zlínského kraje, kterým se určuje Požární a poplachový plán Zlínského kraje s dobou výjezdu do 5 minut. Jednotka je povolávána k zásahu na výzvu Operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje, starosty nebo krizového štábu města.


Mezi základní úkoly jednotky patří:

  • provádět požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany,
  • provádět záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech.

Své základní úkoly plní JSDH Vizovice především v územním obvodu města. Na území jiných měst a obcí plní úkoly podle Požárního a poplachového plánu Zlínského kraje na výzvu HZS Zlínského kraje.

Za organizační složku je oprávněn jednat vedoucí organizační složky, jmenovaný v souladu s ust. zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě nepřítomnosti vedoucího organizační složky je oprávněn jednat velitel jednotky. Velitele jednotky jmenuje starosta města po projednání a se souhlasem ředitele HZS Zlínského kraje.

Jednotka má 21 členů. Členové jednotky pracují v jednotce na základě dohody o pracovní činnosti při svých běžných zaměstnáních. Někteří členové vstupují do jednotky z občanského sdružení SDH Vizovice působícího na úseku požární ochrany v územním obvodu města. Všichni členové jednotky absolvovali základní školení a pravidelně se účastní dalších specializovaných školení dle svého zařazení v jednotce. Členové jednotky jsou zřizovatelem pojištěni jednak na úraz způsobený si při zásahu nebo nařízeném cvičení, jednak na škodu způsobenou na cizím majetku při zásahu nebo nařízeném cvičení. Členové jednotky jsou povoláváni systémem vyrozumění prostřednictvím automatického svolávání přes OPIS HZS Zlínského kraje na mobilní telefony.

JSDH Vizovice hospodaří s příjmy a výdaji na základě rozpočtu schváleného zřizovatelem. K zajištění úkolů na úseku požární ochrany užívá nemovitý a movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele. Do vybavení jednotky je zařazována pouze požární technika a jiné věcné prostředky požární ochrany, jen pokud byly schváleny k použití v požární ochraně příslušnými předpisy.
 


Pozn. Kvůli zvýšené četnosti dotazů od občanů v letním období, upozorňujeme, že neprovádíme plnění bazénů zásahovou technikou jednotky z místní hydrantové sítě ani jiného zdroje vody. Děkujeme za pochopení