Město Vizovice
Město Vizovice

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2022

Foto: Bronislava Dukátníková

Je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Vizovice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek pro rok 2022 je povinna platit:

- fyzická osoba přihlášená ve městě Vizovice,

- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a která se nachází na území města Vizovice.

Sazba poplatku:          650,-Kč

Splatnost poplatku:    31.3.2022

 

Poplatek uhraďte  přímo v pokladně MěÚ Vizovice, a to v hotovosti nebo platební kartou. Poplatek můžete uhradit i převodem z účtu po předchozím vyžádání platebních údajů u paní Zany Kutějové, email: pokladna@vizovice.eu

 

Pro poplatkové povinnosti vzniklé po datu splatnosti, je poplatek splatný do 15. dne měsíce,  který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

S výší poplatkové povinnosti souvisí 

· změny trvalého pobytu;

· narození;

· úmrtí.

Pokud se do Vizovic přistěhujete, musíte do 15 dnů následujícího po měsíci, ve kterém jste se

přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru.

Pokud jste se z Vizovic odstěhovali, máte nárok na základě písemné žádosti na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně. Přeplatek do 200 Kč se vrací jen výjimečně.

Při narození dítěte postupují zákonní zástupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města.

Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědictví pak lze písemně požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

 

Osvobození od poplatkové povinnosti:

Od poplatku je osvobozena osoba, která je:

- poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má

v této jiné obci bydliště,

- umístěna do školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení

  pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu

- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se

zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

- na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 

Od poplatku jsou dále osvobozeni: 

osoby zdržující se po dobu minimálně 6 měsíců

a) v nemocnici

b) mimo území České republiky

c)  osoba přihlášená na sídle ohlašovny Masarykovo nám. 1007, a jejíž místo pobytu je neznámé

 

Ohlašovací povinnost:

Jde o povinnost poplatníků ohlásit ve lhůtě 30 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik poplatkové povinnosti anebo změnu poplatkové povinnosti nebo nároku na osvobození od poplatku

a) cizinci, kteří jsou poplatníky (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové

povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti).

 b) vlastníci nemovitostí podléhajících zpoplatnění (ohlašovací povinnost plní jen jednou při vzniku poplatkové povinnosti a poté pokaždé při změně v údajích či při skutečnosti mající za důsledek zánik poplatkové povinnosti).

c) osoby, které platí poplatek za více fyzických osob (jsou povinny při každé společné platbě správci poplatku ohlásit jméno, příjmení a datum narození těchto osob)

d) osoby, které jsou osvobozeny plní ohlašovací povinnost  každý rok.

 

S účinností od 1.1.2016 je zavedena odpovědnost zákonného zástupce za zaplacení poplatku:

V případě, že je poplatník ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka!

Jeli zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Sankce za pozdní úhradu nebo úhradu v nižší výši:

Je zvýšení poplatku, které může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho části; zvýšení je příslušenstvím poplatku. Správce poplatku vyměří zvýšení místního poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 

Kontakty:

Osobní;      pokladna č. dveří 211,  Masarykovo nám. 1007, Vizovice

Pondělí  od 8.00 do 11.00 - od 12.00 do 17.00 hod.

Úterý      od 8.00 do 11.00 – od 12.00 do 14.00 hod.

Středa     od 8.00 do 11.00 - od 12.00 do 17.00 hod.

Čtvrtek    od 8.00 do 11.00 – od 12.00 do 14.00 hod.

Pátek       od 8.00 do 11.00 – od 12.00 do 14.00 hod.

 

Telefonické:     777 471 123   Kutějová Zana

Písemné:     Finanční odbor, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

E-mail:         pokladna@vizovice.eu

Formuláře ke stažení na www.vizovice.eu :

Ohlášení MP za odpady – nemovitost

Ohlášení MP za odpady – fyzická osoba

žádost o přeplatek MP                                     

Datum vložení: 11. 3. 2022 10:11
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2022 10:15
Autor: Jiří Žůrek DiS.