Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Povinnosti pro poskytovatele úplatného pobytu

Foto: Petr Jaroň

V návaznosti na blížící se termíny konání akcí Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní upozorňujeme všechny poskytovatele úplatného pobytu na území města Vizovice na jejich zákonné povinnosti, které jim vyplývají z Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  je možné najít na webových stránkách města Vizovice v sekci Úřad – Místní poplatky – Obecně závazné vyhlášky.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt ve městě Vizovice, který trvá nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Jedná se jen o pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny, zpoplatněno je také poskytnutí úplatného pobytu v rodinných domech, bytech, rekreačních objektech či poskytnutí jakéhokoliv pozemku pro stanování nebo pobyt v karavanu a podobně. Nerozhoduje přitom účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

Plátcem poplatku
je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek z pobytu od poplatníka.

Poplatníkem
je osoba ubytovaná na území města Vizovice, která ve městě Vizovice není přihlášená.

Sazba poplatku z pobytu činí 21,- Kč za poplatníka za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Všichni plátci (poskytovatelé úplatného pobytu) mají povinnost se k poplatku přihlásit do 15 dní od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu, a to vyplněním tiskopisu – Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu, který je k tomuto účelu určen a je možné ho najít na webových stránkách města Vizovice v sekci Úřad – Místní poplatky – Formuláře nebo si ho vyžádat na pokladně města.

Každý poskytovatel úplatného pobytu má povinnost vést evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, a to v listinné nebo elektronické podobě. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Obsahem evidenční knihy jsou tyto údaje:

  1. den počátku a den konce pobytu,
  2. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
  3. datum narození,
  4. číslo a druh průkazu totožnosti,
  5. výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

Vzor vedení evidenční knihy je možné najít na webových stránkách města Vizovice v sekci Úřad – Místní poplatky – Formuláře nebo si ho vyžádat na pokladně města.

Do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí musí poskytovatel předložit správci poplatku jeho vyúčtování za uplynulé čtvrtletí na předepsaném tiskopise – Výkaz místního poplatku z pobytu, který je k tomuto účelu určen a je možné ho najít na webových stránkách města Vizovice v sekci Úřad – Místní poplatky – Formuláře nebo si ho vyžádat na pokladně města. Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.

V případě neplnění zákonných povinností, které jsou dány schválenou obecně závaznou vyhláškou, hrozí plátci poplatku uložení pořádkové pokuty dle § 247 odst. 2 zák,. č. 280/2009 Sb., daňový řad, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), případně pokuty dle § 247a odst. 1 písm. a) a b) daňového řádu, a to do výše 500.000,- Kč.

Městský úřad Vizovice jako správce poplatku upozorňuje, že plnění uvedených zákonných povinností, které vyplývají z OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, bude kontrolovat!

Bc. Filip Palčík
Finanční odbor MěÚ Vizovice

Datum vložení: 6. 6. 2023 13:48
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2023 13:51
Autor: Jiří Žůrek 2