Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Výše místních poplatků v roce 2024

foto: Petr Jaroň

Rozhodnutím zastupitelstva města Vizovice ze dne 30. 10. 2023 zůstává pro rok 2024 zachována stejná výše místních poplatků jako v roce 2023.

Všechny níže uvedené místní poplatky lze uhradit na pokladně Městského úřadu v hotovosti, či bezhotovostně platební kartou, případně zaslat platebním převodem na účet města č. 19-1406726359/0800, a to po předchozím vyžádání variabilního symbolu na e-mailové adrese: pokladna@mestovizovice.cz, (osobám, kterým již byl variabilní symbol přidělen, zůstává tento beze změny).

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 9/2023

 

Sazba poplatku na jednoho poplatníka činí v roce 2024: 750,-Kč/rok   

Poplatníkem je:

a) osoba přihlášená ve městě nebo,  

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve    které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěná na území města. 

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku povinnosti platit tento poplatek.

Splatnost místního poplatku je 31. 03. 2024. 

  

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2023

 

Sazba poplatku za kalendářní rok:

 60,- Kč - pes chovaný v k. ú. Chrastěšov (90,- Kč za každého dalšího psa)

180,- Kč - pes chovaný v rodinném domě (270,- Kč za každého dalšího psa)

540,- Kč - pes chovaný v bytovém domě (810,- Kč za každého dalšího psa)

Sazba poplatku za kalendářní rok u osob starších 65 let  

 30,- Kč - pes chovaný v k. ú. Chrastěšov (45,- Kč za každého dalšího psa)

 60,- Kč - pes chovaný v rodinném domě (90,- Kč za každého dalšího psa)

200,- Kč - pes chovaný v bytovém domě (300,- Kč za každého dalšího psa)  

Ohlášení poplatkové povinnosti:

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

Zánik poplatkové povinnosti:

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Splatnost místního poplatku je 31. 03. 2024.

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2023

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. restaurační zahrádka).....2 Kč

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje na tržištích.....5 Kč

c) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje.....10 Kč

d) za umístění prodejních zařízení po dobu trvání kulturních akcí Masters of Rock a Vizovické Trnkobraní pořádaných ve městě Vizovice.....100 Kč

e) za provádění výkopových prací.....1 Kč

f) za umístění stavebního zařízení.....2 Kč

g) za umístění reklamního zařízení.....4 Kč

h) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí.....2 Kč

i) za umístění skládek.....2 Kč

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa.....10 Kč

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce.....2 Kč

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce.....2 Kč

m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce.....5 Kč

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.....5 Kč

 

Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil

1. měsíční.....500 Kč

2. roční.....6 000 Kč

 

b) za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa pro autobus nebo nákladní automobil

1. měsíční.....1 000 Kč

2. roční.....12 000 Kč

 

Ohlášení užívání veřejného prostranství:  

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. 

Poplatek stanovený paušální částkou je splatný do 30 dnů od zahájení zpoplatněného užívání.  Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.             

 

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2023

 

Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2023

 

Předmět poplatku a plátce poplatku

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášena.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Ohlašovací povinnost

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Stejným způsobem oznámí plátce poplatku správci poplatku ukončení této činnosti.

Sazba poplatku činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Splatnost poplatku  

Do 15. dne po uplynutí kalendářního čtvrtletí plátce odvede vybraný poplatek správci.

 

Obecně závazné vyhlášky města Vizovice č. 5/2023, č. 6/2023, č. 7/2023, č. 8/2023 a č. 9/2023 jsou zveřejněny na stránkách města www.mestovizovice.cz. 

 

Podrobnější informace týkající se výše sazeb, splatnosti poplatků, osvobození apod.  všech uvedených poplatků je možné zjistit také přímo na pokladně města v úředních hodinách, případně na tel. 777 471 123 (Jana Marečková).

 

U všech poplatků předem děkujeme za dodržování termínu splatnosti.

 

Zpracovala: 

Jana Marečková 

Přílohy

místní poplatky 2024

místní poplatky 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,45 kB
Datum vložení: 8. 1. 2024 11:45
Datum poslední aktualizace: 12. 3. 2024 14:01
Autor: Mgr. Anna Kořenková