Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Krizové řízeníKŘ
 

 
Krizové řízení je zaměřeno na realizaci a požadavky ke zpracování dokumentace připravenosti na řešení krizových situací. Krizová připravenost v sobě vedle havarijní připravenosti zahrnuje i plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti (sem patří např. i hrozba terorismu), dále eliminace negativních dopadů ekonomických rizik (surovinové krize - např. nedostatek potravin, pitné vody, ropy a ropných produktů) včetně ohrožení finančních a devizových trhů, řešení epidemií spojených s ohrožením zdraví obyvatel, nákazy hospodářských zvířat apod. V těchto oblastech se prolínají působnosti mnoha dalších resortů.
 
 

Připravenost na mimořádné a krizové situace

Krizová situace nebo také krizový stav – je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jedná se o situaci ohrožující životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.
 
 

Městský úřad Vizovice

zajišťuje připravenost města na řešení krizových situací. Za tímto účelem:
 
 • organizuje přípravu obce na krizové situace;
 • rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, starosta zřizuje bezpečnostní radu a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb;
 • poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje;
 • shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním obvodu obce a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu;
 • podílí se na zajištění veřejného pořádku;
 • plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení.
 
Úkoly Městského úřadu Vizovice na území správního obvodu plní Hasičský záchranný Zlínského kraje.
 

Město Vizovice

uhrazuje ze svého městského rozpočtu náklady, vynaložené na provedení krizových opatření stanovené městem Vizovice.

Viz §§ 21 až 24 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Požární ochrana

Město Vizovice

 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně;
 • bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu;
 • zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany;
 • zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár;
 • umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území města podle nařízení kraje a přispívá na provoz vybavení těchto jednotek;
 • obecně závaznou vyhláškou vydá požární řád města a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob;
 • zřizuje jednotky sborů dobrovolných hasičů;
 • udržuje akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů;
 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů;
 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy;
 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů preventivní zdravotní prohlídky.
   

Městský úřad Vizovice

 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů na jejich odborné přípravě;
 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu;
 • zabezpečuje podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod;
 • zabezpečuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů k zásahům mimo svůj územní obvod.
Viz § 29 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 
referent krizového řízení MěÚ Vizovice
Kontakt: david.haba@mestovizovice.cz                                                               
Mobil: 777 471 144
Krizová linka: 777 471 108