Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém města Vizovice

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti dne 01.08.2023 (dále jen zákon), zavedlo město Vizovice vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje. VOS je pokračováním interního oznamovacího systému, který město zavedlo v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. V rámci VOS může oznamovatel podat oznámení o některých porušeních práva, a to bez obavy z postihu a odvetných opatření.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které  

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Současně se zavedením VOS byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem.

Příslušnou osobu je Bc. Filip Palčík – referent Finančního odboru Městského úřadu Vizovice.

Oznamovatel má možnost podat oznámení prostřednictvím VOS:

  1. písemně – elektronicky i v listinné podobě
  1. ústně – osobně i telefonicky, jen v pracovních dnech, je-li přítomna Příslušná osoba
  • osobně v kanceláři Příslušné osoby na základě žádosti – budova  MěÚ Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, 1. patro, dveře č. 213
  • telefonicky na č. +420 777 471 130.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Příslušná osoba vede v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovává přijatá oznámení v rozsahu dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se daného oznamovatele netýká VOS města nebo se oprávněný oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo VOS města, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Odkaz:   https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Text ke stažení zde: Ochrana oznamovatelů (30.21 kB)