Menu
Město Vizovice
Město Vizovice

Odbor Stavební úřad

Odbor Stavební úřad:

 1. Vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako obecný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce.
 3. Pořizuje územně plánovací podklady.
 4. Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu.
 5. Pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu.
 6. Vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona, není-li příslušný krajský úřad.
 7. Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.
 8. Vykonává další činnosti podle stavebního zákona.
 9. Vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako vyvlastňovací úřad podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.
 10. Na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech provádí zápis údajů do registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN).
 11. Provádí statistická hlášení pro Český statistický úřad (povolené a dokončené stavby).
 12. V oblasti samostatné působnosti přiděluje čísla popisná/evidenční k označování budov čísly podle § 31  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Adresa

Masarykovo náměstí 1007
76312, Vizovice

Osoby

Vaculík Roman, Ing.

Vedoucí odboru, Územní a stavební řízení, statistika

Chocholatá Jana

Územní a stavební řízení

Macháčková Marie

Územní a stavební řízení

Chudárková Nikola, Mgr.

Právník Odboru stavební úřad, Územní a stavební řízení

Nečasová Kateřina, Mgr.

Pořizování územně plánovací dokumentace pro město Vizovice, pořizování územně plánovací dokumentace pro obce spadající pod stavební úřad Vizovice, pořizování územně plánovací dokumentace pro obce spadající pod stavební úřad Slušovice

Musilová Marie, Ing.

Územní a stavební řízení, statistika, RUIAN

Miková Lenka

administrativa, archiv