Město Vizovice
Město Vizovice

Územní plán Vizovice

Územní plán Vizovice ve znění Změny č. 1

platný územní plán od 21.04.2022

Zastupitelstvo města Vizovice vydalo dne 28.03.2022 usnesením č. XXIV/22/2022 Změnu č. 1 Územního plánu Vizovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2022, která nabyla účinnosti dne 21.04.2022. Územní plán Vizovice ve znění změny č. 1 řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Vizovice a k.ú. Chrastěšov.

0 Úplné znění Územního plánu Vizovice po vydání změny č. 1 (388.44 kB)

P 1 Textová část Územního plánu Vizovice úplné znění po vydání změny (349.33 kB)

P2 2-1 Výkres základního členění území (1.87 MB)

P2 2-2 Hlavní výkres (3.38 MB)

P2 2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1.93 MB)

P3 1 Textová část odůvodnění Územního plánu Vizovice (1.16 MB)

P3 2 Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP Vizovice (1.97 MB)

P4 1-1 Koordinační výkres (7.95 MB)

P4 1-2 Výkres dopravní a technické infrastruktury (2.55 MB)

P4 1-3 Výkres ZPF (2.38 MB)

P4 1-4 Výkres širších vztahů (17.49 MB)

 

Změna č. 1 Územního plánu Vizovice

Zastupitelstvo města Vizovice vydalo dne 28.03.2022 usnesením č. XXIV/22/2022 Změnu č. 1 Územního plánu Vizovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2022, která nabyla účinnosti dne 21.04.2022. Územní plán Vizovice ve znění změny č. 1 řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Vizovice a k.ú. Chrastěšov.

0 Údaje o vydané Změně č. 1 Územního plánu Vizovice (238.96 kB)

1 Opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Vizovice (692.31 kB)

P 1 Textová část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vizovice (397.86 kB)

P2 2-1 Výkres základního členění území - změna č. 1 (11.5 MB)

P2 2-2 Hlavní výkres - změna č. 1 (12.77 MB)

P2 2-3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - změna č. 1 (5.19 MB)

P3 1 Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Vizovice (1.97 MB)

P3 2 Textová část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Vizovice - srovnávací znění (561.66 kB)

 

Územní plán Vizovice

 


Zastupitelstvo města Vizovice vydalo dne 04.06.2012 usnesením č. VI/86/2012 Územní plán Vizovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2012/vi, které nabylo účinnosti dne 22.06.2012. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Vizovice a k.ú. Chrastěšov.

v souladu s ust. § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do Územního plánu Vizovice nahlížet:
- na www.vizovice.eu
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad
- na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 a dokladová část Územního plánu Vizovice je uložena a lze do ní nahlížet:
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad

Opatření obecné povahy :

Opatření obecné povahy č.1/2012/vi (1. část)
Opatření obecné povahy č.1/2012/vi (2. část)

Územní plán Vizovice:

  1) Textová část

  2) Grafická část

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vizovice:

 

Územní studie


Územním plánem Vizovice bylo vymezeno 8 návrhových ploch s povinností zpracování územní studie - viz kap. 7 textové části Návrhu Územního plánu Vizovice.

v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do zpracovaných a schválených územních studií nahlížet:
- na www.vizovice.eu
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad

 Územní studie Vizovice - lokalita BI 27:

  1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita BI 28:

  1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita BI 33:

   1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita PZ 59 - lesopark:

 

   1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie sídelní zeleně - Město Vizovice

 

1) Textová část

2) Tabulková část

3) Grafická část

 

- případné dotazy zodpoví:
Mgr. Kateřina Nečasová, tel: 777 471 132, e-mail: katerina.necasova@mestovizovice.cz