Město Vizovice
Město Vizovice

Územní plán Vizovice

Územní plán Vizovice

 


Zastupitelstvo města Vizovice vydalo dne 04.06.2012 usnesením č. VI/86/2012 Územní plán Vizovice formou Opatření obecné povahy č. 1/2012/vi, které nabylo účinnosti dne 22.06.2012. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území města – k.ú. Vizovice a k.ú. Chrastěšov.

v souladu s ust. § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do Územního plánu Vizovice nahlížet:
- na www.vizovice.eu
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad
- na Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

 a dokladová část Územního plánu Vizovice je uložena a lze do ní nahlížet:
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad

Opatření obecné povahy :

Opatření obecné povahy č.1/2012/vi (1. část)
Opatření obecné povahy č.1/2012/vi (2. část)

Územní plán Vizovice:

  1) Textová část

  2) Grafická část

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vizovice:

 

Územní studie


Územním plánem Vizovice bylo vymezeno 8 návrhových ploch s povinností zpracování územní studie - viz kap. 7 textové části Návrhu Územního plánu Vizovice.

v souladu s ust. § 166 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění lze do zpracovaných a schválených územních studií nahlížet:
- na www.vizovice.eu
- na Městském úřadu Vizovice, odboru stavební úřad

 Územní studie Vizovice - lokalita BI 27:

  1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita BI 28:

  1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita BI 33:

   1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie Vizovice - lokalita PZ 59 - lesopark:

 

   1 ) Textová část:

   2) Grafická část:

 

Územní studie sídelní zeleně - Město Vizovice

 

1) Textová část

2) Tabulková část

3) Grafická část

 

- případné dotazy zodpoví:
Mgr. Kateřina Vaiglová, tel: 777 471 132, e-mail: katerina.vaiglova@mestovizovice.cz